Tên nhiệm vụ: Tính toán đo lường năng suất và năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015

Cơ quan chủ chì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 1
Tên chủ nhiệm: Lê Vĩnh Phượng
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2016 đến 31/12/2016
Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu đánh giá năng suất là công cụ giúp các nhà quản lý hoạch định chính sách phát triển kinh tế đưa ra các quyết định phù hợp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Tính cấp thiết: Nghiên cứu đánh giá năng suất là công cụ giúp các nhà quản lý hoạch định chính sách phát triển kinh tế đưa ra các quyết định phù hợp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Mục tiêu: - Chuyền đề 1: Báo cáo kết quả tính GDP, số lao động của địa phương; - Chuyên đề 2: Báo cáo kết quả tính vốn cố định của địa phương; - Chuyên đề 3: Báo cáo kết quả tính năng suất lao động và tốc độ tăng năng suất lao động của địa phương; - Chuyên đề 4: Báo cáo kết quả tính năng suất vốn và tốc độ tăng năng suất vốn của địa phương; - Chuyên đề 5: Báo cáo phân tích năng suất lao động, năng suất vốn, TFP của địa phương.
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp tính tốc độ tăng TFP dựa trên kết quả tính hệ số đóng góp của lao động và vốn - Phương pháp tính tốc độ tăng TFP dựa trên phương pháp hạch toán - Phương pháp tính TFP dựa theo hàm sản xuất Cobb - Douglass
Sản phẩm dự kiến: Báo cáo kết quả: "Tính toán đo lường năng suất và năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015": 03 bộ hoàn chỉnh.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục