Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ nuôi cá Chiên (Bagarius yarrelli (Sykes, 1839)) trong lồng trên mặt nước hồ lớn tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trung tâm giống Thủy sản Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Chi cục Thủy sản Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Vũ Đình Thịnh
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2015 đến 01/12/2016
Tóm tắt nội dung: - Xây dựng thành công 140m3 lồng nuôi cá Chiên thương phẩm trong hồ lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đạt năng suất 17kg/m3 lồng trong thời gian 20 tháng nuôi; - Đào tạo được 2 cán bộ kỹ thuật và một số hộ dân vùng dự án về quy trình kỹ thuật nuôi cá Chiên trong lồng trên mặt nước hồ lớn; - Hoàn thiện quy trình nuôi cá Chiên thương phẩm trong lồng tại các hồ lớn trong tỉnh, làm cơ sở áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Góp phần đa dạng đối tượng, hình thức nuôi, tăng sản lượng thủy sản, bảo tồn nguồn lợi cá Chiên, khai thác, phát huy tiềm năng diện tích mặt nước lớn vào nuôi thủy sản tại Thái Nguyên; - Phát triển nuôi cá Chiên trên địa bàn tỉnh, góp phần tận dụng có hiệu quả tiềm năng mặt nước sông, hồ, nâng cao tỷ lệ đóng góp của thủy sản trong cơ cấu ngành nông nghiệp.
Tính cấp thiết: - Xây dựng thành công 140m3 lồng nuôi cá Chiên thương phẩm trong hồ lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đạt năng suất 17kg/m3 lồng trong thời gian 20 tháng nuôi; - Đào tạo được 2 cán bộ kỹ thuật và một số hộ dân vùng dự án về quy trình kỹ thuật nuôi cá Chiên trong lồng trên mặt nước hồ lớn; - Hoàn thiện quy trình nuôi cá Chiên thương phẩm trong lồng tại các hồ lớn trong tỉnh, làm cơ sở áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Góp phần đa dạng đối tượng, hình thức nuôi, tăng sản lượng thủy sản, bảo tồn nguồn lợi cá Chiên, khai thác, phát huy tiềm năng diện tích mặt nước lớn vào nuôi thủy sản tại Thái Nguyên; - Phát triển nuôi cá Chiên trên địa bàn tỉnh, góp phần tận dụng có hiệu quả tiềm năng mặt nước sông, hồ, nâng cao tỷ lệ đóng góp của thủy sản trong cơ cấu ngành nông nghiệp.
Mục tiêu: - Khảo sát, chọn địa điểm triển khai dự án; - Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Chiên trong lồng trên mặt nước hồ lớn; - Hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ; - Hoàn thiện quy trình nuôi cá Chiên trong lồng phù hợp với điều kiện của tỉnh Thái Nguyên; - Tổ chức nghiệm thu dự án cấp cơ sở và đề nghị nghiệm thu chính thức ở cấp tỉnh.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Báo cóa kết quả dự án; - Quy trình nuôi cá Chiên thương phẩm trong lồng trên hồ lớn phù hợp với điều kiện của tỉnh Thái Nguyên.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục