Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình chăm sóc sản khoa thiết yếu cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại một số xã miền núi huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên”.

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Dương Hồng Thái
Thời gian thực hiện: Từ01/08/2013 đến 01/08/2015
Tóm tắt nội dung: - Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng chăm sóc sản khoa thiết yếu của phụ nữ dân tộc thiểu số từ đó xây dựng mô hình phù hợp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số. - Mục tiêu cụ thể: + Mô tả thực trạng CSSKTY của phụ nữ DTTS huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. + Xác định một số yếu tố liên quan đến CSSKTY tại địa bàn nghiên cứu. + Xây dựng mô hình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa bàn nghiên cứu và đánh giá bước đầu.
Tính cấp thiết: - Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng chăm sóc sản khoa thiết yếu của phụ nữ dân tộc thiểu số từ đó xây dựng mô hình phù hợp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số. - Mục tiêu cụ thể: + Mô tả thực trạng CSSKTY của phụ nữ DTTS huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. + Xác định một số yếu tố liên quan đến CSSKTY tại địa bàn nghiên cứu. + Xây dựng mô hình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa bàn nghiên cứu và đánh giá bước đầu.
Mục tiêu: - Đánh giá thực trạng chăm sóc sản khoa tại một số xã miền núi huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá nhu cầu chăm sóc sản khoa thiết yếu tại một xã miền núi huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Phân tích một số yếu tố liên quan đến chăm sóc sản khoa thiết yếu tại địa bàn nghiên cứu - Xây dựng mô hình tăng cường dịch vụ chăm sóc sản khoa thiết yếu - Can thiệp và đánh giá kết quả của các giải pháp can thiệp nhằm tăng cường chăm sóc sản khoa thiết yếu tại địa bàn nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng - Phương pháp phân tích - Phương pháp biểu đồ bao phủ - Phương pháp thu thập số liệu
Sản phẩm dự kiến: - Kết quả điều tra - 08 chuyên đề - 01 báo cáo toàn văn, BC tóm tắt - 01 mô hình về CSSKSS tại TYT xã
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục