Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu giải pháp đảm bảo thực thi hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Ma Thị Nguyệt
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2015 đến 31/12/2016
Tóm tắt nội dung: Đề xuất (xác định) được các giải pháp đảm bảo thực thi hoạt động TVPB&GĐXH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Đề xuất (xác định) được các giải pháp đảm bảo thực thi hoạt động TVPB&GĐXH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Mục tiêu: - Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động TVPB&GĐXH trên địa bàn TN giai đoạn 2004 - 2014 - Xây dựng các văn bản pháp lý (bản thảo) phục vụ hoạt động TVPB&GĐXH - Nghiên cứu xây dựng (Dự thảo) "Quy định về hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp các Hội KH&KT TN" - Nghiên cứu xây dựng (Dự thảo) "Cơ chế tài chính cho hoạt động TVPB&GĐXH trên địa bàn TN" - Đề xuất mô hình tổ chức thực hiện TVPB&GĐXH - Những giải pháp để thực hiện hoạt động TVPB&GĐXH trên địa bàn TN theo nội dung QĐ 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ - Nghiên cứu xác định loại chương trình, đề án cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn TN - Quy trình, thủ tục lấy ý kiến TVPB&GĐXH cho các loại loại chương trình, dự án cụ thể - Xây dựng cơ chế phối hợp giữa LHH và các đơn vị có liên quan trong hoạt động tư vấn phản biện - Hội thảo khoa học - Hội thảo các thống nhất: + Các giải pháp + Các quy định, quy trình + Cơ chế tài chính - Hội thảo đánh giá kết quả dự án
Phương pháp nghiên cứu: - Tổng hợp, phân tích, dự báo để xử lý thông tin. - Tổng kết kinh nghiệm (Phương pháp chuyên gia): + Tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu + Tham quan học tập kinh nghiệm những mô hình đã thực hiện tốt
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục