Tên nhiệm vụ: Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Chè La Bằng" dùng cho sản phẩm chè của tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Lê Vĩnh Phượng
Thời gian thực hiện: Từ01/05/2015 đến 01/07/2016
Tóm tắt nội dung: - Thiết lập hệ thống tổ chức, hệ thống các phương tiện, điều kiện phục vụ việc quản lý, khai thác và phát triển NHTT "Chè La Bằng" - Vận hành hiệu quả việc quản lý, khái thác và phát triển NHTT "Chè La Bằng" theo cơ chế đã được thiết lập - Triển khai hiệu quả trên thực tế các hoạt động khai thác và phát triển NHTT "Chè La Bằng" thông qua các mô hình thí điểm - Giá trị kinh tế và thị phần của sản phẩm mang NHTT "Chè La Bằng" được nâng cao.
Tính cấp thiết: - Thiết lập hệ thống tổ chức, hệ thống các phương tiện, điều kiện phục vụ việc quản lý, khai thác và phát triển NHTT "Chè La Bằng" - Vận hành hiệu quả việc quản lý, khái thác và phát triển NHTT "Chè La Bằng" theo cơ chế đã được thiết lập - Triển khai hiệu quả trên thực tế các hoạt động khai thác và phát triển NHTT "Chè La Bằng" thông qua các mô hình thí điểm - Giá trị kinh tế và thị phần của sản phẩm mang NHTT "Chè La Bằng" được nâng cao.
Mục tiêu: - Xây dựng các chuyên đề, quy trình - Xây dựng hệ thống phương tiện quản bá và khai thác giá trị NHTT - Triển khai thực hiện thí điểm các nội dung quản lý và khai thác NHTT - Tổ chức đánh giá hiệu quả việc khai thác NHTT.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ - Báo cáo tóm tắt - Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở - Phụ lục kèm theo - Chuyên đề loại 1,2 - Quy trình nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHTT "Chè La Bằng" - 01 phóng sự truyền hình về việc quản lý và phát triển NHTT "Chè La Bằng" trên đài truyền hình TN.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục