Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học - công nghệ nhằm phát triển bền vững nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 1
Tên chủ nhiệm: Phạm Quốc Chính
Thời gian thực hiện: Từ22/03/2017 đến 22/03/2017
Tóm tắt nội dung: Xây dựng được một số giải pháp khoa học - công nghệ phù hợp với đặc điểm của địa phương, góp phần cùng các giải pháp khác đảm bảo cho quá trình phát triển nông thôn tỉnh TN là bền vững.
Tính cấp thiết: Xây dựng được một số giải pháp khoa học - công nghệ phù hợp với đặc điểm của địa phương, góp phần cùng các giải pháp khác đảm bảo cho quá trình phát triển nông thôn tỉnh TN là bền vững.
Mục tiêu: - Đánh giá thực trạng vùng nông thôn TN và hệ thống các giải pháp khoa học - công nghệ đang áp dụng tại TN. - Nghiên cứu xác định các yếu tố có liên quan và tìm nguyên nhân làm cho quá trình phát triển chưa bền vững. - Xây dựng một số giải pháp về khoa học - công nghệ, nhằm phát triển bền vững vùng nông thôn TN.
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu; - Phương pháp dự báo; - Phương pháp nghiên cứu so sánh; - Phương pháp thống kê và kiểm chứng số liệu.
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo kết quả các chuyên đề nghiên cứu; - 02 Hội thảo chuyên đề; - Báo cáo tổng kết dự án;
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục