Tên nhiệm vụ: Tác động của đổi mới tư duy kinh tế tới phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020

Cơ quan chủ chì: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Dương Thị Nhẫn
Thời gian thực hiện: Từ01/02/2015 đến 01/02/2016
Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu quá trình đổi mới tư duy kinh tế của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên qua các kỳ đại hội, chỉ ra sự tác động của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh TN trong gia đoạn tư năm 2001 đến năm 2015, trên cơ sở đó đề xuất những nhóm giải pháp nhằm phát huy tính tích cực của đổi mới tư duy kinh tế tại tỉnh TN.
Tính cấp thiết: Nghiên cứu quá trình đổi mới tư duy kinh tế của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên qua các kỳ đại hội, chỉ ra sự tác động của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh TN trong gia đoạn tư năm 2001 đến năm 2015, trên cơ sở đó đề xuất những nhóm giải pháp nhằm phát huy tính tích cực của đổi mới tư duy kinh tế tại tỉnh TN.
Mục tiêu: - Phân tích khái quát về tư duy, đổi mới tư duy, đổi mới tư duy kinh tế, cơ sở của việc đổi mới tư duy kinh tế. - Làm rõ quá trình đổi mới tư duy kinh tế ở tỉnh TN trong gia đoạn hiện nay (từ năm 2001 đến nay). - Đánh giá sự tác động của sự đổi mới tư duy kinh tế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh TN trong giai đoạn từ 2001 đến nay. - Trên cơ sở đánh giá những tác động, đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy tích cực của việc đổi mới tư duy kinh tế đồng thời cũng nêu ra một số biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế để quá trình đổi mới đạt hiệu quả cao đến năm 2020. - Một số kiến nghị về phương hướng đổi mới tư duy kinh tế ở tỉnh TN với UBND tỉnh TN đến năm 2020.
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp lịch sử - logic; - Phương pháp phân tích - tổng hợp, hệ thống - cấu trúc, so sánh, thống kê, điều tra.
Sản phẩm dự kiến: - Lý luận về tư duy, đổi mới tư duy kinh tế; - Số liệu điều tra về quá trình đổi mới và những tác động từ việc đổi mới tư duy kinh tế; - Các chuyên đề nghiên cứu; - 02 Bài báo; - Bài học kinh nghiệm và kiến nghị về phương hướng để đổi mới tư duy kinh tế với UBND tỉnh TN trong giai đoạn tiếp theo - Báo cáo tổng kết đề tài.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục