Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giám định tư pháp về các chất ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Công an tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Kiều Xuân Bình
Thời gian thực hiện: Từ17/03/2017 đến 17/03/2017
Tóm tắt nội dung: - Nghiên cứu thực trạng giám định tư pháp về các chất ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. - Đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực giám định tư pháp các chất ma túy góp phần đấy tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: + Đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực giám định tư pháp về các chất ma túy về các mặt: con người, cơ sở vật chất, phương pháp giám định, thời gian giám định... + Nâng cao năng lực giám định tư pháp các chất ma túy tại tỉnh Thái Nguyên theo nguyên tắc tiêu chuẩn tối thiểu + Truy nguyên được nguồn gốc Heroin thông qua thành phần pha trộn có trong mẫu Heroin bắt được trên máy sắc ký thí. + Nâng cao năng lực thu mẫu gửi giám định của Điều tra viên ở Công an đơn vị, địa phương trên tỉnh Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: - Nghiên cứu thực trạng giám định tư pháp về các chất ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. - Đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực giám định tư pháp các chất ma túy góp phần đấy tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: + Đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực giám định tư pháp về các chất ma túy về các mặt: con người, cơ sở vật chất, phương pháp giám định, thời gian giám định... + Nâng cao năng lực giám định tư pháp các chất ma túy tại tỉnh Thái Nguyên theo nguyên tắc tiêu chuẩn tối thiểu + Truy nguyên được nguồn gốc Heroin thông qua thành phần pha trộn có trong mẫu Heroin bắt được trên máy sắc ký thí. + Nâng cao năng lực thu mẫu gửi giám định của Điều tra viên ở Công an đơn vị, địa phương trên tỉnh Thái Nguyên.
Mục tiêu: - Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng Giám địnhtư pháp các chất ma túy bắt được trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Khảo sát, đánh giá năng lực thu mẫu gửi giám định của Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện phương pháp Giám định tư pháp các chất ma túy bắt được theo nguyên tắc tiêu chuẩn tối thiểu tại tỉnh Thái Nguyên. - Truy nguyên nguồn gốc Heroin theo chất pha trộn có trong mẫu ma túy bắt được là Heroin trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên máy sắc ký. - Đánh giá hiệu công tác GIám định tư pháp các chất ma túy bắt được theo nguyên tắc tiêu chuẩn tối thiểu, truy nguyên nguồn gốc Heroin theo chất độn có trong mẫu ma túy bắt được là Heroin của Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp điều tra, khảo sát - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia, hội thảo,
Sản phẩm dự kiến: - Chuyên đề 1: Hoàn thiện xây dựng quy trình giám định các chất ma túy bắt được theo phương pháp sắc ký khí; - Chuyên đề 2: Hoàn thiện xây dựng quy trình giám định các chất ma túy bắt được theo phương pháp sắc ký lớp mỏng; - Chuyên đề 3: Hoàn thiện xây dựng quy trình giám định các chất ma túy bắt được theo phương pháp phản ứng màu; - Chuyên đề 4: Nghiên cứu quy trình xử lý mẫu để phân tích thành phần chất pha trộn trong mẫu Heroin bắt được trên máy sắc ký khí; - Chuyên đề 5: Xây dựng và hoàn thiện quy trình giám định thành phần tạp chất (chất độn) trong mẫu Heroin; - Hoàn thiện quy trình giám định tư pháp các chất ma túy theo nguyên tắc tiêu chuẩn tối thiểu và quy trình giám định thành phần tạp chất (chất độn) trong mẫu Heroin; - Báo cáo khoa học tổng kết đề tài.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục