Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng thâm canh một số giống chè mới theo Vietgap tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè - Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Đặng Văn Thư
Thời gian thực hiện: Từ01/05/2012 đến 01/04/2015
Tóm tắt nội dung: - Xây dựng 10ha mô hình trồng, thâm canh một số giống chè mới (PH8, PH9, PH10) theo VietGAP. Mô hình chè tuổi 3: tỷ lệ sống đạt > 80%, năng suất nương chè đạt 2,5 - 3,0 tấn/ha. Nguyên liệu búp đạt tiêu chuẩn an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. - Đào tạo, tập huấn cho 200 lượt người (hộ nông dân và cán bộ kỹ thuật viên cơ sở) về Quy trình quản lý, thâm canh nương chè theo tiêu chuẩn VietGAP; 50 lượt người về thanh tra, giám sát, kiểm tra nội bộ.
Tính cấp thiết: - Xây dựng 10ha mô hình trồng, thâm canh một số giống chè mới (PH8, PH9, PH10) theo VietGAP. Mô hình chè tuổi 3: tỷ lệ sống đạt > 80%, năng suất nương chè đạt 2,5 - 3,0 tấn/ha. Nguyên liệu búp đạt tiêu chuẩn an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. - Đào tạo, tập huấn cho 200 lượt người (hộ nông dân và cán bộ kỹ thuật viên cơ sở) về Quy trình quản lý, thâm canh nương chè theo tiêu chuẩn VietGAP; 50 lượt người về thanh tra, giám sát, kiểm tra nội bộ.
Mục tiêu: - Khảo sát, lựa chọn hộ, xây dựng mô hình trồng mới 10ha - Chuyển giao quy trình sản xuất chè theoVietGAP - Đào tạo tập huấn.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Mô hình 10 ha trồng, thâm canh chè theo hướng VietGAP, đạt các chỉ tiêu theo yêu cầu của dự án - Báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết toàn diện kết quả thực hiện dự án kèm theo các tài liệu liên quan.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục