Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Thành Trung
Thời gian thực hiện: Từ01/11/2013 đến 01/05/2014
Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu ứng dụng mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện theo đội tại 2 khoa của Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên từ đó nhân rộng trong toàn viện và các Bệnh viện trong tỉnh Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Nghiên cứu ứng dụng mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện theo đội tại 2 khoa của Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên từ đó nhân rộng trong toàn viện và các Bệnh viện trong tỉnh Thái Nguyên.
Mục tiêu: - Đánh giá thực trạng về công tác chăm sóc người bệnh tại các khoa của Bệnh viện trước khi thực hiện dự án. - Đào tạo tập huấn: - Tổ chức tham quan, học tập mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện theo đội tại Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển - Uông Bí (Quảng Ninh). - Hoàn thiện các quy trình, quy định, cách thức tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện theo đội cho phù hợp với điều kiện thực tế Bệnh viện để áp dụng tại 2 khoa trong Bệnh viện. - Tổ chức áp dụng triển khai mô hình tại 2 khoa trong Bệnh viện. - Tổ chức 2 báo cáo chuyên đề chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm triển khai mô hình tại các khoa được chọn trong thời gian áp dụng; Tổ chức 3 Hội thảo khoa học sau thời gian áp dụng tổ chức mô hình tại 2 khoa để đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. - Thu thập số liệu, xử lý số liệu, viết báo cáo nghiệm thu.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo kết quả điều tra thực trạng công tác chăm sóc người bệnh tại 3 khoa trước khi áp dụng. - Báo cáo kết quả áp dụng thành công mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện theo đội tại 2 khoa. - Xây dựng được 2 chuyên đề khoa học về chăm sóc người bệnh toàn diện tại 2 khoa. - .Báo cáo hiệu quả áp dụng mô hình. - Báo cáo tổng kết Dự án. - Quy định chăm sóc người bệnh toàn diện theo mô hình đội.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục