Tên nhiệm vụ: Xây dựng mạng nội bộ (LAN) phục vụ công tác chuyên môn tại Ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Bùi Tiến Công
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2013 đến 31/12/2013
Tóm tắt nội dung: - Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ - Xây dựng hệ thống chống sét lan truyền cho hệ thống mạng nội bộ - Mua sắm trang thiết bị CNTT&TT để phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị.
Tính cấp thiết: - Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ - Xây dựng hệ thống chống sét lan truyền cho hệ thống mạng nội bộ - Mua sắm trang thiết bị CNTT&TT để phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị.
Mục tiêu: - Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng nội bộ (LAN); - Xây dựng hệ thống chống sét lan truyền cho mạng LAN.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Thuyết minh Dự án KHCN (Thuyết minh; Báo cáo tổng kết, báo cóa tóm tắt) - Hệ thống mạng nội bộ (LAN) - Hệ thống chống sét lan truyền - Máy chủ IBM SYSTEM X3650-M3 - Máy tính để bàn ELEAD S878I
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục