Tên nhiệm vụ: Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện Virut gây bệnh tay chân miệng tại Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Văn Trường
Thời gian thực hiện: Từ01/06/2014 đến 01/12/2015
Tóm tắt nội dung: 1. Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện virus gây bệnh chân tay miệng tại phòng xét nghiệm sinh học phân tử - Khoa xét nghiệm – Trung tâm Y tế dự phòng Thái Nguyên 2. Xây dựng mối liên quan giữa kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR với kết quả lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân 3. Xây dựng quy trình thao tác chuẩn về kỹ thuật RT-PCR phát hiện virus gây bệnh chân tay miệng và chủng EV71 tại Khoa xét nghiệm – Trung tâm Y tế dự phòng Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: 1. Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện virus gây bệnh chân tay miệng tại phòng xét nghiệm sinh học phân tử - Khoa xét nghiệm – Trung tâm Y tế dự phòng Thái Nguyên 2. Xây dựng mối liên quan giữa kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR với kết quả lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân 3. Xây dựng quy trình thao tác chuẩn về kỹ thuật RT-PCR phát hiện virus gây bệnh chân tay miệng và chủng EV71 tại Khoa xét nghiệm – Trung tâm Y tế dự phòng Thái Nguyên.
Mục tiêu: - Đánh giá đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh tay chân miệng tại Thái Nguyên - Đào tạo tập huấn về triển khai kỹ thuật RT-PCR phát hiện virus gây bệnh tay chân miệng tại Thái Nguyên - Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện virus gây bệnh tay chân miệng và chủng EV71 trên mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được chẩn đoán lâm sàng và đối chứng với kết quả test nhanh - Mối liên quan giữa kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR với kết quả chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng. - Xây dựng quy trình thao tác chuẩn về ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện virus gây bệnh tay chân miệng tại Thái Nguyên.
Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu mô tả, thiết kế cắt ngang - Thu thập số liệu - Lấy mẫu, bảo quản và xử lý bệnh phẩm - Test nhanh phát hiện IgM kháng EV71 - RT-PCR phát hiện EV và EV71 - Xử lý số liệu
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục