Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động điều hành của sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan chủ chì: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Văn Thái
Thời gian thực hiện: Từ01/06/2014 đến 01/06/2015
Tóm tắt nội dung: - Đầu tư lắp đặt một phần mềm Quản lý điều hành mới, đồng bộ trong toàn tỉnh, phù hợp với yêu cầu câu công việc chuyên môn của Sở, đáp ứng được yêu cầu quản lý điều hành và trao đổi thông tin. - Chuyển dần thói quen làm, trao đổi thông tin trực tiếp bằng giấy sang việc trao đổi thông tin môi trường mạng - Đáp ứng yêu cầu bảo mật và cơ động cao như trong các chương trình CT229, ZT ...
Tính cấp thiết: - Đầu tư lắp đặt một phần mềm Quản lý điều hành mới, đồng bộ trong toàn tỉnh, phù hợp với yêu cầu câu công việc chuyên môn của Sở, đáp ứng được yêu cầu quản lý điều hành và trao đổi thông tin. - Chuyển dần thói quen làm, trao đổi thông tin trực tiếp bằng giấy sang việc trao đổi thông tin môi trường mạng - Đáp ứng yêu cầu bảo mật và cơ động cao như trong các chương trình CT229, ZT ...
Mục tiêu: + Xử lý văn bản đi, đến, xử lý công việc, soạn thảo văn bản thông qua hồ sơ công việc. + Hỗ trợ điều hành công việc của lãnh đạo thông qua việc lập lịch công tác, giao việc,... + Hỗ trợ kênh trao đổi nội bộ giữa các thành viên của cơ quan. + Lưu trữ hồ sơ dữ liệu và cung cấp báo cáo thống kê để lãnh đạo theo dõi được toàn bộ hoạt động xử lý văn bản, công việc của cơ quan.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục