Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu bệnh đường hô hấp trong công nhân may Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Hội Y học lao động
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Đỗ Văn Hàm
Thời gian thực hiện: Từ01/08/2013 đến 01/05/2015
Tóm tắt nội dung: - Mô tả thực trạng an toàn vệ sinh lao động, các yếu tố nguy cơ liên quan đến sức khỏe trong sản xuất ngành may mặc tại Thái Nguyên - Xác định thực trạng bệnh đường hô hấp trong công nhân may Thái Nguyên trong mối liên quan với các yếu tố nguy cơ và an toàn vệ sinh lao động. - Đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tỷ lệ bệnh đường hô hấp trong công nhân may Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: - Mô tả thực trạng an toàn vệ sinh lao động, các yếu tố nguy cơ liên quan đến sức khỏe trong sản xuất ngành may mặc tại Thái Nguyên - Xác định thực trạng bệnh đường hô hấp trong công nhân may Thái Nguyên trong mối liên quan với các yếu tố nguy cơ và an toàn vệ sinh lao động. - Đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tỷ lệ bệnh đường hô hấp trong công nhân may Thái Nguyên.
Mục tiêu: - Khảo sát đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động liên quan đến sức khỏe, bệnh đường hô hấp của người lao động ngành may. - Khảo sát đánh giá các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh đường hô hấp của người lao động ngành may. - Nghiên cứu thực trạng sức khỏe và bệnh tật nói chung, các bệnh đường hô hấp nói riêng trong công nhân may. - Tập huấn cho cán bộ và công nhân về các yếu tố nguy cơ, các biện pháp dự phòng bệnh đường hô hấp. - Xây dựng, đánh giá được mô hình các giải pháp phù hợp góp phần giảm thiểu tỷ lệ bệnh đường hô hấp trong công nhân may tại Thái Nguyên.
Phương pháp nghiên cứu: - Thiết kế cho nghiên cứu mô tả: thiết kế cắt ngang để xác định thực trạng an toàn vệ sinh lao động, các yếu tố nguy cơ, KAP và một số yếu tố liên quan và bệnh đường hô hấp... - Thiết kế cho nghiên cứu can thiệp: thiết kế can thiệp cộng đồng trước sau có đối chứng để đánh giá cải thiện KAP về an toàn vệ sinh lao động và thay đổi tỷ lệ mắc mới một số bệnh đường hô hấp cấp tính. - Kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính.
Sản phẩm dự kiến: - Bản báo cáo tổng kết - 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí Quốc gia về kết quả nghiên cứu của đề tài. - Các giải pháp phù hợp góp phần giảm thiểu tỷ lệ bệnh đường hô hấp trong công nhân may tại Thái Nguyên.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục