Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất mô hình sản xuất năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Viện Khoa học năng lượng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
Cơ quan thực hiện: Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Đoàn Văn Bình
Thời gian thực hiện: Từ14/02/2017 đến 14/02/2017
Tóm tắt nội dung: 1. Mục tiêu chung: Đề xuất mô hình sản xuất năng lượng tái tạo phù hợp với địa phương. 2. Mục tiêu cụ thể: - Tổng quan về tiềm năng và hiện trạng khai thác các nguồn NLTT trên địa bàn tỉnh; - Đề xuất mô hình sản xuất NLTT phù hợp với địa phương bao gồm: công nghệ áp dụng, phân tích khả thi công nghệ, khả thi tài chính các dự án; - Tính toán giảm thiểu phát thải KNK trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sử dụng phần mềm LEAP.
Tính cấp thiết: 1. Mục tiêu chung: Đề xuất mô hình sản xuất năng lượng tái tạo phù hợp với địa phương. 2. Mục tiêu cụ thể: - Tổng quan về tiềm năng và hiện trạng khai thác các nguồn NLTT trên địa bàn tỉnh; - Đề xuất mô hình sản xuất NLTT phù hợp với địa phương bao gồm: công nghệ áp dụng, phân tích khả thi công nghệ, khả thi tài chính các dự án; - Tính toán giảm thiểu phát thải KNK trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sử dụng phần mềm LEAP.
Mục tiêu: - Tổng quan tiềm năng các nguồn NLTT trên địa bàn tỉnh - Hiện trạng khai thác các nguồn NLTT trên địa bàn tỉnh - Đánh giá hiện trạng cung cấp và tiêu thụ điện trên địa bàn, khả năng cung cấp năng lượng cho những khu vực chưa được nối điện lưới quốc gia - Đề xuất mô hình sản xuất NLTT, công nghệ áp dụng để phát triển NLTT trên địa bàn tỉnh - Tính toán cân bằng cung - cầu hệ thống năng lượng, giảm thiểu phát thải KNK sử dụng phần mềm LEAP.
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp - Phương pháp điều tra, khảo sát số liệu sơ cấp - Phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp chuyên gia - Phương pháp xử lý thông tin
Sản phẩm dự kiến: - 01 đề cương thuyết minh chi tiết của đề tài - 12 báo cáo khoa học trong đó gồm: + 02 chuyên đề loại 1, + 08 chuyên đề loại 2, + 01 báo cáo tổng kết, + 01 báo cáo tóm tắt. - 03 hội thảo khoa học..
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục