Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến 2020 theo hướng tăng trưởng xanh

Cơ quan chủ chì: Trường ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Trần Nhuận Kiên
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2014 đến 01/01/2015
Tóm tắt nội dung: - Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, tránh lặp lại kịch bản của nhiều nước phát triển và bắt tay vào xây dựng ngay xã hội cacbon thấp (nhấn mạnh yếu tố môi trường) - Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp với mục tiêu phát triển toàn diện chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (có phạm vi tác động trên toàn cầu), đồng thời lồng ghép đầy đủ vào chiến lược tổng thể của quốc gia với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, đảo bảo an toàn thực phẩm. - Thái Nguyên cần tập trung khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.
Tính cấp thiết: - Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, tránh lặp lại kịch bản của nhiều nước phát triển và bắt tay vào xây dựng ngay xã hội cacbon thấp (nhấn mạnh yếu tố môi trường) - Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp với mục tiêu phát triển toàn diện chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (có phạm vi tác động trên toàn cầu), đồng thời lồng ghép đầy đủ vào chiến lược tổng thể của quốc gia với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, đảo bảo an toàn thực phẩm. - Thái Nguyên cần tập trung khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.
Mục tiêu: Nghiên cứu thực trạng phát triển nông nghiệp theo mục tiêu tăng trưởng xanh trên phạm vi tỉnh Thái Nguyên. Trong đó tập trung nghiên cứu một số ngành như: trồng trọt, chăn nuôi.
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra, thống kê - Phương pháp liên ngành - Phương pháp phân tích so sánh - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp thu thập tài liệu - Phương pháp khảo sát - Phương pháp phân tích SWOT
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo tổng hợp về cơ sở lý luận, đánh giá các tác động kinh tế-xã hội và môi trường; hàm ý chính sách đối với phát triển nông nghiệp theo mục tiêu tăng trưởng xanh. - Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động kinh tế-xã hội của phát triển nông nghiệp theo mục tiêu tăng trưởng xanh. - Báo cáo kiến nghị về đề xuất chính sách đối với tác động kinh tế, xã hội và môi trường của phát triển nông nghiệp theo mục tiêu tăng trưởng xanh.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục