Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng nông thôn và đề xuất một số giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Hoàng Cường Quốc
Thời gian thực hiện: Từ11/10/2013 đến 11/12/2015
Tóm tắt nội dung: - Nhằm đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội nông thôn theo 19 tiêu chí của bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới một cách chính xác, làm cơ sở cho lập quy hoạch; xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới, đề án phát triển sản xuất. - Tìm ra những tiềm năng, thế mạnh của từng xã, cung cấp số liệu, tham mưu cho BCĐ và UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM. - Điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin một số mô hình tổ chức, quản lý, mô hình sản xuất có hiệu quả tại các xã; Tổ chức chỉ đạo một số mô hình thí điểm theo quy mô, định hướng của Chương trình xây dựng NTM từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện xây dựng NTM cho hiệu quả. - Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ xã, nhân dân để cán bộ và nhân dân hiểu, tham gia tích cực vào Chương trình xây dựng NTM. - Nghiên cứu chuyên đề theo nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Tính cấp thiết: - Nhằm đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội nông thôn theo 19 tiêu chí của bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới một cách chính xác, làm cơ sở cho lập quy hoạch; xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới, đề án phát triển sản xuất. - Tìm ra những tiềm năng, thế mạnh của từng xã, cung cấp số liệu, tham mưu cho BCĐ và UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM. - Điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin một số mô hình tổ chức, quản lý, mô hình sản xuất có hiệu quả tại các xã; Tổ chức chỉ đạo một số mô hình thí điểm theo quy mô, định hướng của Chương trình xây dựng NTM từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện xây dựng NTM cho hiệu quả. - Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ xã, nhân dân để cán bộ và nhân dân hiểu, tham gia tích cực vào Chương trình xây dựng NTM. - Nghiên cứu chuyên đề theo nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Mục tiêu: - Thực trạng nông thôn và công tác xây dựng nông thôn mới (19 tiêu chí) tại 35 xã điểm thuộc 09 huyện, thành phố, thị xã. - Nhận thức của người dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới - Nghiên cứu, phân tích những nhân tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến Chương trình xây dựng nông thôn mới. - Đánh giá tác động của Chương trình xây dựng nông thôn mới tới việc làm, thu nhập, đời sống văn hóa tinh thần của người dân. - Đánh giá tác động của Chương trình xây dựng nông thôn mới tới môi trường nông thôn. - Đánh giá tác động của Chương trình xây dựng nông thôn mới tới sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. - Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên.
Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tài liệu, phi thực nghiệm và thực nghiệm để thu thập và xử lý thông tin
Sản phẩm dự kiến: báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài, báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, biên bản kết quả 05 cuộc hội thảo, 15 báo cáo chuyên đề.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục