Tìm kiếm theo cụm từ

  34 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt thực hiện trong năm 2016

Ngày 21/7/2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1772/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án (ĐT/DA) khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2016 với 34 ĐT/DA KH&CN thuộc 06 lĩnh vực.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây: http://dosttn.gov.vn/tabid/119/LoaiHienThi/ThongBao/ItemID/103